Double Key Foundation Opent gesloten deuren

Onze visie

Wij realiseren ons dat de financiële middelen die God aan onze zorgen heeft toevertrouwd niet ons eigendom zijn maar dat wij daar wel verantwoording voor dragen. Gods gebod: Hem liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf, vraagt ook bezinning op hoe wij omgaan met de ons toevertrouwde financiële middelen. Om hieraan inhoud te geven is destijds DKF opgericht. Op deze wijze laten we anderen, die onvoldoende middelen hebben, delen in de grote welvaart waarin wij leven.

Onze missie

Onze missie omschrijven we als volgt. DKF kiest er voor om steun te geven aan behoeftige medechristenen bij hun kerkelijke activiteiten. Via eigen projecten verlenen we nog in beperkte mate steun maar, steeds meer, door steun aan instellingen waarvan de doelstelling overeenkomt met onze visie. Hiervoor werken we overwegend samen met partners in Nederland die eveneens uitvoering geven aan onze missie. Voor de Nederlandse partners stellen we als voorwaarde dat ook zij over een ANBI status beschikken.

Onze doelen

Medechristenen in diverse landen, die veelal in armoedige omstandigheden verkeren, zowel materieel als geestelijk steunen.  

Materieel betreft dit:

  • Steun aan het  landelijk kantoor van het kerkgenootschap;
  • Steun aan het team van zendingsorganisaties;
  • Steun aan Bijbelscholen en theologische opleidingen;
  • Steun aan kerkplanting, zending en evangelisatie, vooral onder bevolkingsgroepen die nog niet of minimaal bereikt zijn met het evangelie;
  • Bevorderen van vertaling en verspreiding van Bijbelse lectuur;
  • Bekostigen van opleidingen van evangelisten en aanstaande predikanten;
  • Financiële steun aan lokale kerken voor kleinschalige projecten ter bevordering van het kerkelijk functioneren.

Geestelijk betekent dit:

  • Bijbelverspreiding en toerusting over Bijbelgebruik;
  • Toerusting en advisering.